ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ - Монгол идээ, ундаа - Mongolian meals, drinks RSS Feed

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ - Монгол идээ, ундаа - Mongolian meals, drinks (2)

IMG_3532
 

¥0

ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ

1010 total views, 0 今日

91404578
 

¥0

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ...

1661 total views, 0 今日

ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ