ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ - Ажил хайх - Job seeking RSS Feed

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ - Ажил хайх - Job seeking (3)

IMG_1160
 

¥0

ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

976 total views, 0 今日

 

¥4,000

ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ

948 total views, 0 今日

 

¥5,000

ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

995 total views, 0 今日

ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ