ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ - Сургалт - Training RSS Feed

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ - Сургалт - Training (14)

427733611
 

¥0

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

886 total views, 0 今日

 

¥0

Ганцаарчилсан эх бэлтгэлийн сургалтандаа таныг урьж байна.

Ганцаарчилсан эх бэлтгэлийн сургалтандаа таныг урьж байна. Сургалтанд хамрагдснаар та төрөл бүрийн эх бэлтгэлийг өөрийн хүсснээр хийж сурна. Амжилттай суралцагч...

702 total views, 0 今日

IMG_1491
 

¥0

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠲᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ

713 total views, 0 今日

1302129947
 

¥0

ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠺᠦᠷᠢᠶᠠ ᠬᠡᠯᠡ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠦᠷᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ...

854 total views, 1 今日

840643168
 

¥0

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ

crystal beauty salon ᠪᠠ crystal ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠤᠷᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨMAKE UP studio  ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠫᠦᠷᠪᠦᠳ...

783 total views, 0 今日

IMG_3533
 

¥0

ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ

ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠴᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ!

828 total views, 0 今日

1651362750
 

¥0

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ —ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ

《 ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ》 ᠲᠠᠪᠴᠨᠩ  ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ 《 ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮ》 ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ...

1258 total views, 0 今日

1481487117
 

¥0

ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ

ᠻᠧᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ5:30 ᠡᠴᠡ10-20 ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

1145 total views, 1 今日

IMG_3360
 

¥0

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

703 total views, 0 今日

IMG_3359
 

¥0

ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ

ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ、 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ

775 total views, 0 今日

Page 1 of 212

ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ