ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - Их сургууль - Universities RSS Feed

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ - Их сургууль - Universities (1)

 

¥0

Швэйцари-д бакалавр, магистраар сурцгаая

Швэйцарын зүрхэнд байрлах Люцерн хотод байрлах Олон Улсын Бизнес, Зочид буудал Менежмент -ын Сургуульд Бакалавр, Магистраар суралцацгаая. Бакалавр : Мэргэжлийн ...

1009 total views, 3 今日

ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ