ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ИХ МОНГОЛ жуулчны бааз

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ Монгол Mongolia» ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ Улаанбаатар хот» Хан-Уул»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-17 16:18
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ИХ МОНГОЛ жуулчны бааз

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

Горхи- Тэрэлжийн байгалын үзэсгэлэнт тусгай хамгаалалтын бүс нутагт, Цагаан тэмээтийн нурууны Цагаан Тэмээтийн аманд байрладаг бөгөөд Улаанбаатар хотоос засмал замаар 64 км, сайжруулсан замаар 3км явж хүрч очдог. Их Монгол амралтын баазыг ИХ МОНГОЛ улс байгуулагдсаны 800 жилийн түүхэн ойд зориулан байгуулсан бөгөөд Монгол үндэстний язгуур гүн ухаан, уламжлал, зан заншил, нүүдэлчин түүх, соёл, гар урлал, дарханы уламжлалт аргыг хэрэглэн бүтээн байгуулсан.

Ad Reference ID: 898591c06f854fba

No Tags

1052 total views, 4 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

You must be logged in to inquire about this ad.

ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ

  • Listed by: togtokhbayar
  • ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ 2017-03-07

togtokhbayar  ᠤᠨ(ᠵᠢᠨ᠂ ᠪ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠠᠷ

 ᠤᠨ( ᠶᠢᠨ᠂ ᠤ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ togtokhbayar »