ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

Улаанбаатар хот доторх аялал

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ Монгол Mongolia» ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ Улаанбаатар хот» Сүхбаатар»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-17 16:23
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Улаанбаатар хот доторх аялал

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

Зочидийг онгоцны буудлаас тосч авах, зочид буудалд байрлуулах. (онгоцны буух цагаас шалтгаалан үзэх үзвэрт өөрчлөлт хийгдэж болзошгүй.)
УБ хотоор Гандантэгчилэн хийд, Богд хааны ордон музей, Чойжин ламын мүзей, үндэсний түүхийн мүзей, Уран зургийн галерей зэргээс сонгон үзнэ.

Ad Reference ID: 902591c082fc6502

No Tags

731 total views, 2 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

You must be logged in to inquire about this ad.

ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ

  • Listed by: togtokhbayar
  • ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ 2017-03-07

togtokhbayar  ᠤᠨ(ᠵᠢᠨ᠂ ᠪ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠠᠷ

 ᠤᠨ( ᠶᠢᠨ᠂ ᠤ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ togtokhbayar »