ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ХӨВСГӨЛИЙН АЯЛАЛ

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-17 14:09
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ХӨВСГӨЛИЙН АЯЛАЛ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ХӨВСГӨЛИЙН АЯЛАЛ
Хархорин – Хорго Тэрхийн цагаан нуур – Хөвсгөл (1910km)

Аяллын үнэнд багтсан зүйл:
Хоноглох зардал
Хоолны зардал (өдрийн 3 удаа)
Машин ба жолоочийн үнэ
Жолооч ба хөтчийн хоноглох үнэ
Жолооч ба хөтчийн хоолны үнэ
Компаний үйлчилгээ үзүүлсэн төлбөр
Замын хураамжууд
Шатахууны зардал

Аяллын үнэнд багтаагүй зүйл:
Морь, тэмээ унах үнэ
Музей үзэх үнэ
Бүс нутгийн тах
Ахуйн жижиг хэрэглэлийн үнэ
Усан онгоцоор аялах үнэ
Хувийн ариун цэврийн хэрэглэл
Зураг авах, бичлэг хийх төлбөр
Ундаа усны зардал

Жич: Зөвхөн 5-8 хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй багийн захиалгыг авах ба аяллын үнэ буурахгүй болохыг анхаарна уу.
Холбогдох утас: 70101011, 94993166

Ad Reference ID: 665591be7c0bbc1b

No Tags

768 total views, 4 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

You must be logged in to inquire about this ad.

ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ

  • Listed by: togtokhbayar
  • ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ 2017-03-07

togtokhbayar  ᠤᠨ(ᠵᠢᠨ᠂ ᠪ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠠᠷ

 ᠤᠨ( ᠶᠢᠨ᠂ ᠤ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ togtokhbayar »