ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

Швэйцари-д бакалавр, магистраар сурцгаая

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ Монгол Mongolia» ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ Улаанбаатар хот»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-17 15:29
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

Швэйцарын зүрхэнд байрлах Люцерн хотод байрлах Олон Улсын Бизнес, Зочид буудал Менежмент -ын Сургуульд Бакалавр, Магистраар суралцацгаая. Бакалавр : Мэргэжлийн тогооч Зочид буудал, Зочлох үйлчилгээний Менежмент Магистр : Зочлох үйлчилгээний Менежмент Олон Улсын зочлох үйлчилгээний Бизнес Менежмент Сургалтын давуу тал : 6 сар танхимын сургалт , Үлдсэн 4 – 6 сар цалинтай дадлага Тавигдах шаардлага : IELTS 5.0 буюу түүнээс дээш оноотой байх. BHMS – ийн Монгол дахь албан ёсны Гэрээт байгууллага БАЯННУУР ИЛЧ ТРЭВЭЛ ХХК

Ad Reference ID: 930591bfb644088f

No Tags

1011 total views, 5 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ