ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ» ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ» ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-04-19 00:26
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂  ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ
3345112642103454300

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ᠃
ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ:15947571339

Ad Reference ID: 48058f63b5cda3a3

No Tags

1650 total views, 7 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

You must be logged in to inquire about this ad.

ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ

  • Listed by: malchid
  • ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ 2016-08-31

malchid  ᠤᠨ(ᠵᠢᠨ᠂ ᠪ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠠᠷ

 ᠤᠨ( ᠶᠢᠨ᠂ ᠤ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ malchid »