ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-02 21:11
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

Ad Reference ID: 59059088502d64b5

No Tags

712 total views, 1 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ