ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ 3 

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-02 21:54
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ  ᠶᠠᠫᠣᠨ  ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ 3 

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠠᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ3 ᠳ᠋ᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

Ad Reference ID: 38659088f046f40e

No Tags

752 total views, 1 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ