ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ4 

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-02 21:50
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠨ  ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ4 

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠨ ᠬᠤᠰᠤᠩ ᠰᠤᠭ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠨ4 ᠳ᠋ᠤ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

Ad Reference ID: 64859088dfb2d5e3

No Tags

736 total views, 1 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ