ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ —ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ» ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-04-19 00:43
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠤᠮ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠶ᠎ᠠ     —ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ
184668222

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

《 ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ》 ᠲᠠᠪᠴᠨᠩ  ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ᠂ 《 ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮ》 ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

Ad Reference ID: 46158f6407b9b3f9

No Tags

948 total views, 2 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ