ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠨ20

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-05-02 21:57
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠨ20

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠢᠨ20 ᠳ᠋ᠤ

Ad Reference ID: 46059088fd53499d

No Tags

929 total views, 5 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ