ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ 居住,店铺,事务所

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠶᠠᠫᠥᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-03-24 16:51
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷ  居住,店铺,事务所

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

好消息:一分钟店铺。 《居住,店铺,事务所》JR赤羽駅9分、地下鉄南北線赤羽岩淵駅1分、1-3楼,44.76㎡,房租19.8万,任何业种均可相谈。微信704162068

Ad Reference ID: 95358d4dd124a561

No Tags

825 total views, 1 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ