ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ᠤᠤ ? [ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ | ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤtw

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ
 

¥0

ᠺᠢᠷᠧᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ

  • ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ: ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ» ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ»
  • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-03-21 13:56
  • ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠌᠄ ᠲᠤᠰ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠺᠢᠷᠧᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ

ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠢᠷᠧᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ

呼市,包头️新蒙文班即将开课啦。想报名的速速联系吧᠃

Ad Reference ID: 6058d0bfd5577a4

No Tags

922 total views, 1 今日

  

ᠵᠠᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ

You must be logged in to inquire about this ad.

ᠵᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ

  • Listed by: malchid
  • ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠄ 2016-08-31

malchid  ᠤᠨ(ᠵᠢᠨ᠂ ᠪ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠵᠠᠷ

 ᠤᠨ( ᠶᠢᠨ᠂ ᠤ) ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ malchid »